Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie "DAJ SZANSĘ" Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym w Zawierciu - zwane dalej "Stowarzyszeniem" prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. Nr 20 poz. 40 oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zawiercie.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas działania jest nieograniczony.
4. Stowarzyszenie używa pieczęci: Stowarzyszenie ,,DAJ SZANSĘ" Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym w Zawierciu.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej swych członków.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji

§4

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, przyczynianie się do tworzenia warunków ich godnego życia oraz stworzenia opieki i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłym z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, którzy przez całe życie będą wymagały specjalnych form opieki, a w szczególności:
1. współdziałanie z władzami lokalnymi i innymi grupami zainteresowanych osób w stworzeniu kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji złożonego z placówek w zależności od wieku i typu schorzenia -
2. podejmowanie starań w celu uzyskania możliwie pełnego zrzeszenia rodziców, opiekunów, przyjaciół dzieci i osób niepełnosprawnych,
3. pomoc rodzinom i dzieciom stale leżącym poprzez okresowe zastępstwo w opiece domowej.
4. ochrona i promocja zdrowia.
5. organizowanie różnych form wypoczynku takich jak:
      1. rodzinne turnusy rehabilitacyjno-zdrowotne,
      2. wycieczki, pikniki, zabawy karnawałowe,
6. zorganizowanie i prowadzenie rodzinnego domu spokojnej starości dla członków Stowarzyszenia,
7. pozyskiwanie środków materialnych niezbędnych dla realizacji zadań i celów OPP,
8. współpraca z innymi krajami i międzynarodowymi instytucjami o pokrewnych celach,
9. współpraca z ośrodkami masowego przekazu i placówkami opiniotwórczymi.
10. Pozaszkolne formy edukacji - plastyka; muzykoterapia.

§5

Dla zapewnienia działalności statutowej Stowarzyszenie może na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:
1. powołać fundację,
2. prowadzić działalność produkcyjno-handlowo-usługową,

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§7

Członkami zwyczajnymi mogą być rodzice bądż opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych, którzy złożą deklarację przystąpienia i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.

§8

Członkami wspierającymi mogą być:
1. osoby fizyczne,
2. osoby prawne wspierające działalność statutową Stowarzyszenia po złożeniu deklaracji przystąpienia i przyjęciu ich przez Zarząd.

§9

Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie zasłużone dla działalności Stowarzyszenia po nadaniu członkostwa uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§10

Członek zwyczajny ma prawo:
1. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.

§11

Członek wspierający ma prawo:
1. brać udział z głosem doradczym w zebraniach Stowarzyszenia,
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia
3. Członek wspierający jest obowiązany do popierania działalności Stowarzyszenia oraz regularnego płacenia składek.

§12

Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§13

Członek zwyczajny jest obowiązany:
1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
2. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
3. regularnie opłacać składki.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do popierania działalności Stowarzyszenia oraz regularnego płacenia składek

§14

Utrata członkostwa następuje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia,
2. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na skutek naruszenia postanowień statutu, zalegania w opłacaniu składek członkowskich.
3. Śmierć osoby fizycznej, likwidacja osoby prawnej.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
      1. Walne Zebranie Członków,
      2. Zarząd Stowarzyszenia,
      3. Komisja Rewizyjna.
2. Wybór Władz odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
4. Uchwały Władz zapadają większością głosów w obecności co najmniej ? ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 1
      . ustalanie kierunków działania na okres kadencji,
      2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
      3. udzielanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
      4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
      5. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,
      6. nadawanie honorowego członkostwa,
      7. uchwalanie projektu zmian statutu,
      8. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest 2 razy w ciągu roku, a ponadto na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i co najmniej 1/3 liczby członków.

§17

1. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
      1. Kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
      2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie corocznych sprawozdań ze swej działalności,
      3. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
      4. Rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia.
      5. Podejmowanie uchwał i ustalanie regulaminów i harmonogramów dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia,
      6. Współpraca z władzami lokalnymi w zakresie realizacji celów statutowych,
      7. Powoływanie komisji, sekcji i zespołów problemowych oraz uchwalanie ich regulaminów,
      8. Zaciąganie zobowiązań majątkowych,
3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7-9 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
      1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
      - przewodniczący,
      - wiceprzewodniczący,
      - sekretarz,
      - skarbnik,
      - członkowie zarządu.
      2. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.

§18

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia
1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.

§19

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola - co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
2. Składanie zarządowi ocen, uwag, i wniosków wynikających z kontroli.
3. Komisja Rewizyjna zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb co najmniej dwa razy w roku.

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§20

Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności, dochód z majątku własnego Stowarzyszenia i ofiarności publicznej.

§21

Umowy, zobowiązania i inne dokumenty o charakterze majątkowym a także pełnomocnictwa podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwaj członkowie Stowarzyszenia w tym przewodniczący i V-ce przewodniczący oraz sekretarz Zarządu (lub inna osoba upoważniona przez Zarząd).

§22

Udzielając pełnomocnictwa Zarząd określa zakres umocowania.

§23

Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§24

Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

§25

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

§26

Stowarzyszenie przyjmuję dotacje wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

§27

Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

§28

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej, "osobami bliskimi".
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie ich organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§29

Projekt zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością głosów 2/3 w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§30

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§31

Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokoptować w miejsce ustępujących, nowych członków w ilości nie więcej niż 1/2 osób pochodzących z wyboru.


Zawiercie, dnia 21.05.2008r.